Hiển thị các bài đăng có nhãn tim x lop 2. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tim x lop 2. Hiển thị tất cả bài đăng

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Toán lớp 2 tìm x các bạn cần nắm vững những kiến thức về quy tắc của phép nhân , phép chia , phép cộng , phép trừ 

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Quy tắc phép cộng 

1 + 2 = 3 

+ là phép cộng 

1 là số hạng 

2 là số hạng 

3 là tổng 

Quy tắc cộng :

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Công thức :

Số hạng = Tổng - Số hạng 

Ví dụ :

a ) x + 20 = 40 

x = 40 - 20 

x = 20


b) 34 + x = 67 

x = 67 - 34 

x = 33


Bài tập tìm x biết

a ) x + 345 = 456 

b ) 341 + x = 500

c ) 37 + x = 675

d) x + 231 = 564 


Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng số hạng 

Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng số hạng

Công thức :

Tổng = Số hạng + Số hạng 

Ví dụ :

x = 23 + 123 

x = 146


Bài tập tìm x biết

a )  x = 23 + 345

b ) x = 123 + 234 

c ) x = 35 + 342

d ) x = 12 + 78 


Quy tắc phép trừ 

3 - 1 = 2

- là phép trừ

3 là số bị trừ

1 là số trừ

2 là Hiệu 

Quy tắc trừ :

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Công thức :

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ 

Ví dụ :

x - 45 = 123

x = 123 + 45 

x = 168

Bài tập tìm x biết

a ) x - 109 = 12

b ) x - 234 = 256

c ) x - 34 = 198

d ) x - 54 = 213


Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ Hiệu

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Công thức 

Số trừ = Số bị trừ - Hiệu 

Ví dụ :

 123 - x = 23 

x = 123 - 23 

x = 100

Bài tập tìm x biết 

 a) 345 - x = 23 

b ) 289 - x = 124

c ) 348 - x = 23 

d ) 641 - x = 345


Muốn tìm Hiệu ta lấy Số bị trừ trừ Số trừ

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Hiệu = Số bị trừ - Số trừ

Ví dụ :

 x = 123 - 90 

x = 33

Bài tập tìm x biết 

a ) x = 238 - 34

b ) x = 786 - 35 

c ) x = 897 - 234

d) x = 870 - 456


Quy tắc phép nhân 

3 x 2 = 6

x là phép nhân 

3 là thừa số

2 là thừa số 

6 là tích 

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Công thức :

Thừa số = Tích : Thừa số 

Ví dụ :

X x 6 = 300

X = 300 : 6 

X = 50 

Bài tập tìm x biết 

a) X x 7 = 490 

b) X x 5 = 450 

c) X x 10 = 340 

d) 20 x X = 400

e ) 6 x X = 600


Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân thừa số 

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Công thức :

Tích = Thừa số x Thừa số 

Ví dụ : 

X = 30 x 20 

X = 600

Bài tập tìm x biết 

a) X = 45 x 12 

b ) X = 23 x 9 

c ) X = 123x 91

d) X= 45 x 12Quy tắc phép chia

Phép chia hết :

8: 2 = 4 

: là phép chia 

8 là Số bị chia

2 là Số chia

4 là Thương

Muốn tìm Số bị chia ta lấy Thương nhân Số chia 

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Công thức :

Số bị chia = Thương x Số chia

Ví dụ

X : 2 = 31 

X = 31 x 2

X = 62

Bài tập tìm x biết 

a ) X : 12 = 20 

b )  X :  9 = 32

c)  X :  212 = 29

d)  X : 10 = 12


Muốn tìm Số Chia ta lấy Số bị chia chia Thương 

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Công thức :

Số chia = Số bị chia : Thương

Ví dụ 

120 : X = 60

X = 120 : 60

X = 2

Bài tập tìm x biết 

 a ) 240 : X = 20 

b ) 125 : X = 5

c) 450 : X = 9

d) 2300 : X = 10


Muốn tìm Thương ta lấy Số bị chia chia Số chia 

Công thức bài tập cách tìm x toán lớp 2

Thương = Số bị chia : Số chia

Ví dụ :

X = 12 : 6

X = 2

Bài tập tìm x biết 

a) X = 300 : 20 

b ) X =  345 : 5

c) X =  123 : 3

d ) X =  459 : 9


Dạng tìm x lớp 2 lên lớp 3 , 4 nâng cao 

Phép chia có dư :

9 : 2 = 4 dư 1

: là phép chia 

9 là Số bị chia

2 là Số chia

4 là Thương

1 là Số dư

Muốn tìm Số bị chia ta lấy Thương nhân Số chia cộng Số dư

Công thức :

Số bị chia = Thương x Số chia  + Số dư

Muốn tìm Số Chia ta lấy ( Số bị chia trừ Số dư ) chia Thương 

Công thức :

Số chia = ( Số bị chia  - Số dư ) : Thương

Muốn tìm Thương ta lấy ( Số bị chia trừ Số dư ) chia Số chia 

Thương = ( Số bị chia - Số dư ) : Số chia

Từ khóa tìm kiếm thêm 

tìm x lớp 2 tim x lop 2 tim x lớp 2 toán lớp 2 tim x toán tìm x lớp 2 bài toán tìm x lớp 2 công thức tìm x lớp 2 bài toán tìm y lớp 2 tìm x toán lớp 2 bài tập tìm x lớp 2 bài tìm x lớp 2 tìm x lớp 2 nâng cao các bài toán tìm x lớp 2 dạng toán tìm x lớp 2 các dạng toán tìm x lớp 2 giải toán lớp 2 tìm x cách tìm x lớp 2 bài tập toán tìm x lớp 2 nâng cao quy tắc tìm x lớp 2 các đề toán tìm x lớp 2 giải toán tìm x lớp 2 tổng hợp các bài toán tìm x lớp 2 các dạng bài tập toán tìm x lớp 2

Video cần xem để biết tìm x lớp 2

Tìm x lớp 2 cơ bản phép chia

Cách tìm x lớp 2 số chia trong phép chia

cách làm bài toán tìm x lớp 2 nâng cao biết x - 21 = 33 - 21  

 Cách giải bài tìm x lớp 2 biết 38 + x = 64  

 cách dạy toán tìm x lớp 2  

 Cách tìm x lớp 2 phép trừ tìm số bị trừ  

 Toán lớp 2 tìm x phép chia  

 Toán lớp 2 tìm x trong phép chia  

 cách tìm x lớp 2 phép trừ Tìm số trừ  

 Toán lớp 2 tìm x phép cộng ( số hạng số hạng tổng ) biết x + 125 = 100 + 125 và 45 + x = 67 + 17  


 cách tìm x toán lớp 2  

 Cách giải dạng bài toán tìm x lớp 2 phép cộng  

 Cách giải bài toán tìm x lớp 2 Phép chia tìm số bị chia  


 Cách tìm x nâng cao biết 82 - x=15+39  

 cách giải bài toán tìm x nâng cao biết x + 37 = 37 + 5


 

 Cách giải bài toán tìm x lớp 2 PHÉP NHÂN  


 toán tìm x lớp 2 cơ bản biết x + 12 = 35 , x - 12 = 21 , 20 - x = 10  


 Các bài toán tìm x lớp 2 biết x + 32 = 52 + 18 , x - 26 = 75 - 17 , 5xX= 84 - 39  


 giải toán lớp 2 tìm x nâng cao  

 Toán lớp 2 tìm x tập 2 biết 
a) x + 17 = 37 + 3 , 
b ) x - 21 = 17 + 15 , 
c) 35 - x 17 + 2 , 
d ) X x 2 = 15 + 5 , 
e ) x : 3 = 17 + 1
   


 Toán lớp 2 tìm x phép nhân  

 Cách tìm x lớp 2 PHÉP TRỪ  

 Toán lớp 2 tìm x số bị trừ  

 Toán lớp 2 Tìm x cơ bản dạng THỪA SỐ phép nhân  

 Bài toán lớp 2 tìm x biết 45 + x = 67 + 17 , x - 21 = 33 - 21 , X x 4 = 8 x 2  

 Toán lớp 2 bài 3 tìm x  


 Toán lớp 2 tìm x biết x - 48 = 65 - 28 và 27 + y = 44 + 18  


 Cách giải bài toán tìm x PHÉP CỘNG TRỪ nâng cao  

 cách tìm x lớp 2 SỐ HẠNG trong phép cộng

cách tìm x toán lớp 2

cách tìm x toán lớp 2 
cách tìm x toán lớp 2

cách tìm x toán lớp 2

 
cách dạy toán tìm x lớp 2, cách giải bài toán tìm x lớp 2, cách làm toán tìm x lớp 2 tìm x toán lớp 2 nâng cao, tìm x toán lớp 2 tập 1, dạng toán tìm x lớp 2, toán lớp 2 tìm x nhân chia, toán lớp 2 tìm x cô lan, cách dạy toán tìm x lớp 2, giải toán lớp 2 tìm x nâng cao, toán lớp 2 tìm x y, các dạng toán tìm x lớp 2, bài toán tìm x lớp 2, giải bài toán lớp 2 tìm x, bài toán tìm x lớp 2 cơ bản, toán lớp 2 tìm x nâng cao, các bài toán tìm x lớp 2, hướng dẫn tìm x toán lớp 2, giải toán tìm x lớp 2, cách làm toán tìm x lớp 2, những bài toán tìm x lớp 2, ôn tập toán lớp 2 tìm x, toán tìm x lớp 2 phép nhân, công thức tìm x toán lớp 2

Toán lớp 2 tìm x tập 2 biết x + 17 = 37 + 3 , x - 21 = 17 + 15 , 35 - x 17 + 2 , X x 2 = 15 + 5 , x : 3 = 17 + 1

Toán lớp 2 tìm x tập 2 biết x + 17 = 37 + 3 , x - 21 = 17 + 15 , 35 - x 17 + 2 , X x 2 = 15 + 5 , x : 3 = 17 + 1


 

Toán lớp 2 tìm x biết x - 48 = 65 - 28 và 27 + y = 44 + 18

Toán lớp 2 tìm x biết x - 48 = 65 - 28 và 27 + y = 44 + 18


 

Toán lớp 2 tìm x phép cộng ( số hạng số hạng tổng ) biết x + 125 = 100 + 125 và 45 + x = 67 + 17

Toán lớp 2 tìm x phép cộng ( số hạng số hạng tổng ) biết x + 125 = 100 + 125 và 45 + x = 67 + 17


 

Bài toán lớp 2 tìm x biết 45 + x = 67 + 17 , x - 21 = 33 - 21 , X x 4 = 8 x 2

Bài toán lớp 2 tìm x biết 45 + x = 67 + 17 , x - 21 = 33 - 21 , X x 4 = 8 x 2 

Các bài toán tìm x lớp 2 biết x + 32 = 52 + 18 , x - 26 = 75 - 17 , 5xX= 84 - 39

Toán lớp 2 Các bài toán tìm x lớp 2 biết x + 32 = 52 + 18 , x - 26 = 75 - 17 , 5xX= 84 - 39