Các bài toán tìm x lớp 2 biết x + 32 = 52 + 18 , x - 26 = 75 - 17 , 5xX= 84 - 39

Toán lớp 2 Các bài toán tìm x lớp 2 biết x + 32 = 52 + 18 , x - 26 = 75 - 17 , 5xX= 84 - 39