Bài toán lớp 2 tìm x biết 45 + x = 67 + 17 , x - 21 = 33 - 21 , X x 4 = 8 x 2

Bài toán lớp 2 tìm x biết 45 + x = 67 + 17 , x - 21 = 33 - 21 , X x 4 = 8 x 2