Tìm số tự nhiên n có bốn chữ số biết n là số chính phương và n là bội của 147

Tìm số tự nhiên n có bốn chữ số biết n là số chính phương và n là bội của 147

Để tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết là số chính phương và là bội của 147, chúng ta có thể làm như sau:

  1. Tìm tất cả các bội số của 147.
  2. Kiểm tra xem mỗi bội số có phải là số chính phương không.
  3. Nếu một bội số là số chính phương và có bốn chữ số, đó sẽ là .

Bắt đầu với bước 1:

Bội số của 147 là các số được chia hết cho 147. Để tìm tất cả các bội số của 147, chúng ta có thể phân tích 147 thành các thừa số nguyên tố:

147=3×7×7

Khi đó, tất cả các bội số của 147 có thể được biểu diễn dưới dạng 3×7 với =0,1,2=1,2.

Các bội số của 147 là:

147,3×147,7×147,3×7×147,72×147

Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra xem mỗi bội số này có phải là số chính phương không.

Các bội số của 147 là: 147,441,1029,2205,7203

Sau khi kiểm tra, chúng ta thấy rằng 441 là số chính phương. Và 441 cũng có bốn chữ số.

Vậy =441 là số cần tìm.