Showing posts with label hoa. Show all posts
Showing posts with label hoa. Show all posts

Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 11

Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 11
 

cân bằng phương trình hóa học lớp 10

Hóa lớp 10 Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 10 . 

Có 2 cách cân bằng phương trình hóa học cơ bản đó là 
Cân bằng theo phương pháp truyền thống và 
Cân bằng theo phương pháp đại số 
Phương trình hóa học là sự biểu diễn bằng ký hiệu của một phản ứng hóa học. 
Các chất phản ứng được viết ở bên tay trái và sản phẩm ở bên tay phải. 
Định luật bảo toàn khối lượng chỉ ra rằng không có nguyên tử nào được sinh ra hoặc mất đi trong một phản ứng hóa học, do đó số lượng các nguyên tử có mặt trong chất phản ứng phải cân bằng với số nguyên tử có mặt trong sản phẩm. 
Thực hiện theo hướng dẫn này, bạn có thể cân bằng phương trình hóa học theo những cách khác nhau. Cân bằng theo phương pháp truyền thống 1 
Viết phương trình đã cho. 
 Ở ví dụ này, bạn sẽ có:
 C3H8 + O2 suy ra H2O + CO2 
Phản ứng này xảy ra khi prôban ( C3H8 ) được đốt cháy trong ôxy để tạo thành nước và cacbon điôxít. 

2 Viết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố mà bạn có ở mỗi bên phương trình. 
Xem các chỉ số dưới bên cạnh mỗi nguyên tử để tìm ra số lượng nguyên tử trong phương trình. Bên trái: 3 cacbon, 8 hyđrô và 2 ôxy. Bên phải: 1 cacbon, 2 hyđrô và 3 ôxy. 

3 Luôn để hyđrô và ôxy cuối cùng.
 
4 Nếu bạn còn lại nhiều hơn một nguyên tố để cân bằng: hãy chọn nguyên tố xuất hiện chỉ trong phân tử đơn của chất phản ứng và chỉ trong phân tử đơn của sản phẩm.
 Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ cần phải cân bằng các nguyên tử cacbon trước. 

5 Thêm hệ số cho đơn nguyên tử cacbon vào bên phải của phương trình để cân bằng nó với 3 nguyên tử cacbon ở bên trái của phương trình. C3H8 + O2 suy ra H2O + 3CO2 Hệ số 3 đứng trước cacbon ở phía bên phải chỉ ra có 3 nguyên tử cacbon giống như chỉ số dưới 3 ở phía bên trái cho biết có 3 nguyên tử cacbon. 
Trong phương trình hóa học, bạn có thể thay đổi hệ số, nhưng không thể thay đổi chỉ số dưới. 

6 Tiếp đến là cân bằng nguyên tử hyđrô. Bạn có 8 nguyên tử hyđrô ở bên trái. 
Do đó bạn sẽ cần có 8 ở bên phải. C3H8 + O2 suy ra 4H2O + 3CO2 Ở bên phải giờ bạn thêm 4 làm hệ số vì chỉ số dưới cho biết bạn đã có 2 nguyên tử hyđrô. Khi bạn nhân hệ số 4 với chỉ số 2, bạn có 8. 6 nguyên tử Ôxy khác là từ 3CO2.(3x2=6 nguyên tử ôxy+ 4 nguyên tử ôxy khác=10) 

 7 Cân bằng các nguyên tử ôxy. Bởi vì bạn đã thêm hệ số vào các phân tử bên phải phương trình nên số nguyên tử ôxy đã thay đổi. Giờ bạn có 4 nguyên tử ôxy trong phân tử nước và 6 nguyên tử ôxy trong phân tử cacbon điôxít. Tổng cộng ta có 10 nguyên tử ôxy. Thêm hệ số 5 vào phân tử ôxy ở bên trái phương trình. Giờ bạn có 10 phân tử ôxy ở mỗi bên. Các nguyên tử cacbon, hyđrô, và ôxy được cân bằng. Phương trình của bạn đã hoàn tất. C3H8 + 5O2 suy ra 4H2O + 3CO2

Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 9

Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 9 


Cách cân bằng phương trình hóa học

Cách cân bằng phương trình hóa học 

Bài tập xác định nguyên tố hóa học

Bài tập xác định nguyên tố hóa học | dạy bé học hóa lớp 10 11 12 .
 Đề bài Tổng số hạt proton p , notron n và electron e trong nguyên tử nguyên tố X là 155 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt . Xác định nguyên tố hóa học X

 

XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC DỰA VÀO CÁC LOẠI HẠT

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/xac-dinh-ten-nguyen-to-hoa-hoc-dua.html

XÁC ĐỊNH CTHH CỦA OXIT DỰA VÀO KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/cong-thuc-hoa-hoc-oxit-khoi-luong-pt.html

XÁC ĐỊNH CTHH DỰA VÀO PTHH

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/xac-dinh-cthh-dua-vao-pthh.html

TÍNH PHÂN TỬ KHỐI

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-cach-tinh-phan-tu-khoi.html

NHỚ PHÂN TỬ KHỐI

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-nho-phan-tu-khoi-hoa-lop-8.html

PHÂN TỬ KHỐI ANKEN

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-phan-tu-khoi-anken.html

PHÂN TỬ KHỐI HNO3

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-phan-tu-khoi-axit-hno3.html

Cách tính số nguyên tử oxi và số nguyên tử cácbon trong 1 g khí co2

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-so-nguyen-tu-oxi-cacbon-trong.html

CÔNG THỨC TÍNH SỐ NGUYÊN TỬ DỰA VÀO SỐ MOL

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-tinh-so-nguyen-tu-so-mol.html

Bài tập tính nguyên tố hóa học

Bài tập tính nguyên tố hóa học | dạy bé học hóa lớp 10 11 12


 . Đề bài : Một ion X 3+ có tổng số hạt proton electron , notron là 79 . Tính nguyên tố hóa học ( tính nguyên tố hoá học cách tính nguyên tố hóa học tính số nguyên tố hóa học cách tính các nguyên tố hóa học tính nguyên tố công thức tính các nguyên tố hóa học

BÀI TẬP TÍNH NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-nguyen-to-hoa-hoc.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ KHỐI A CỦA NGUYÊN TỬ FE

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-khoi-nguyen-tu-fe.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT P N E TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-p-n-e-trong-nguyen.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ KHI BIẾT TỔNG SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/tinh-so-hat-biet-tong-so-hat-nguyentu.html

TÍNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-tinh-nguyen-tu-khoi-trung-binh.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-hat-p-n-e-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ PROTON TRONG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-proton-trong-hat-nhan-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-hat-p-n-e-nguyen-tu.html

CÁCH TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-so-hat-trong-nguyen-tu.html

Bài tập tính số khối A của nguyên tử Fe ( sắt )

Bài tập tính số khối A của nguyên tử Fe ( sắt ) | dạy bé học toán lớp 10 11 12 trực tuyến online miễn phí

( tính số khối của nguyên tử tính số khối đồng vị còn lại tính số khối của đồng vị thứ 2 tính số khối của đồng vị tính số khối của nguyên tử x tinh so khoi cách tính số khối hướng dẫn tính số khối cách tính số khối đồng vị tính số khối mỗi đồng vị công thức tính số khối tính số khối hạt nhân cách tính số khối hóa 10 cách tính số khối nguyên tử cách tính số khối notron tính số khối proton tính số khối của proton cách tính ra số khối ct tính số khối tính số khối của xe tải, cách tính số khối gỗ ĐỀ BÀI : Nguyên tử sắt Fe có điện tích hạt nhân là 26 + . Trong nguyên tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 . Tính số khối A của nguyên tử sắt Fe ?

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT P N E TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-p-n-e-trong-nguyen.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ KHI BIẾT TỔNG SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/tinh-so-hat-biet-tong-so-hat-nguyentu.html

TÍNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-tinh-nguyen-tu-khoi-trung-binh.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-hat-p-n-e-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ PROTON TRONG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-proton-trong-hat-nhan-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-hat-p-n-e-nguyen-tu.html