Showing posts with label hoa hoc. Show all posts
Showing posts with label hoa hoc. Show all posts

Đáp án Đề thi tốt nghiệp thpt trung học phổ thông quốc gia năm 2021 MÔN HÓA HỌC các mã đề

Đề thi tốt nghiệp thpt trung học phổ thông quốc gia năm 2021 MÔN HÓA HỌC
Đáp án Đề thi tốt nghiệp thpt trung học phổ thông quốc gia năm 2021 MÔN HÓA HỌC các mã đềCách cân bằng phương trình hóa học lớp 11

Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 11
 

Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 9

Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 9 


Cách cân bằng phương trình hóa học

Cách cân bằng phương trình hóa học 

Bài tập xác định nguyên tố hóa học

Bài tập xác định nguyên tố hóa học | dạy bé học hóa lớp 10 11 12 .
 Đề bài Tổng số hạt proton p , notron n và electron e trong nguyên tử nguyên tố X là 155 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt . Xác định nguyên tố hóa học X

 

XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC DỰA VÀO CÁC LOẠI HẠT

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/xac-dinh-ten-nguyen-to-hoa-hoc-dua.html

XÁC ĐỊNH CTHH CỦA OXIT DỰA VÀO KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/cong-thuc-hoa-hoc-oxit-khoi-luong-pt.html

XÁC ĐỊNH CTHH DỰA VÀO PTHH

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/xac-dinh-cthh-dua-vao-pthh.html

TÍNH PHÂN TỬ KHỐI

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-cach-tinh-phan-tu-khoi.html

NHỚ PHÂN TỬ KHỐI

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-nho-phan-tu-khoi-hoa-lop-8.html

PHÂN TỬ KHỐI ANKEN

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-phan-tu-khoi-anken.html

PHÂN TỬ KHỐI HNO3

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-phan-tu-khoi-axit-hno3.html

Cách tính số nguyên tử oxi và số nguyên tử cácbon trong 1 g khí co2

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-so-nguyen-tu-oxi-cacbon-trong.html

CÔNG THỨC TÍNH SỐ NGUYÊN TỬ DỰA VÀO SỐ MOL

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-tinh-so-nguyen-tu-so-mol.html

Bài tập tính nguyên tố hóa học

Bài tập tính nguyên tố hóa học | dạy bé học hóa lớp 10 11 12


 . Đề bài : Một ion X 3+ có tổng số hạt proton electron , notron là 79 . Tính nguyên tố hóa học ( tính nguyên tố hoá học cách tính nguyên tố hóa học tính số nguyên tố hóa học cách tính các nguyên tố hóa học tính nguyên tố công thức tính các nguyên tố hóa học

BÀI TẬP TÍNH NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-nguyen-to-hoa-hoc.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ KHỐI A CỦA NGUYÊN TỬ FE

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-khoi-nguyen-tu-fe.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT P N E TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-p-n-e-trong-nguyen.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ KHI BIẾT TỔNG SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/tinh-so-hat-biet-tong-so-hat-nguyentu.html

TÍNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-tinh-nguyen-tu-khoi-trung-binh.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-hat-p-n-e-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ PROTON TRONG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-proton-trong-hat-nhan-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-hat-p-n-e-nguyen-tu.html

CÁCH TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cach-tinh-so-hat-trong-nguyen-tu.html

Bài tập tính số khối A của nguyên tử Fe ( sắt )

Bài tập tính số khối A của nguyên tử Fe ( sắt ) | dạy bé học toán lớp 10 11 12 trực tuyến online miễn phí

( tính số khối của nguyên tử tính số khối đồng vị còn lại tính số khối của đồng vị thứ 2 tính số khối của đồng vị tính số khối của nguyên tử x tinh so khoi cách tính số khối hướng dẫn tính số khối cách tính số khối đồng vị tính số khối mỗi đồng vị công thức tính số khối tính số khối hạt nhân cách tính số khối hóa 10 cách tính số khối nguyên tử cách tính số khối notron tính số khối proton tính số khối của proton cách tính ra số khối ct tính số khối tính số khối của xe tải, cách tính số khối gỗ ĐỀ BÀI : Nguyên tử sắt Fe có điện tích hạt nhân là 26 + . Trong nguyên tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 . Tính số khối A của nguyên tử sắt Fe ?

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT P N E TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-p-n-e-trong-nguyen.html

BÀI TẬP TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/bai-tap-tinh-so-hat-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ KHI BIẾT TỔNG SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/10/tinh-so-hat-biet-tong-so-hat-nguyentu.html

TÍNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/cong-thuc-tinh-nguyen-tu-khoi-trung-binh.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-hat-p-n-e-trong-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ PROTON TRONG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-proton-trong-hat-nhan-nguyen-tu.html

TÍNH SỐ HẠT PROTON , ELECTRON , NOTRON TRONG NGUYÊN TỬ

http://www.sangtaoxanh.net/2020/08/tinh-so-hat-p-n-e-nguyen-tu.html