Toán 5 tìm x biết ( X x 3 + 4 ) : 5 = 8 , ( 15 x 28 - X ) : 2/5 = 200 : 0,4 | toán lớp 5

Toán 5 tìm x biết ( X x 3 + 4 ) : 5 = 8 , ( 15 x 28 - X ) : 2/5 = 200 : 0,4 | toán lớp 5