Cho x y thuộc số tự nhiên chứng minh 3x + y chia hết 10 khi và chỉ khi x + 7y chia hết 10

Tags

 Cho x y thuộc số tự nhiên chứng minh 3x + y chia hết 10 khi và chỉ khi x + 7y chia hết 10