Cho x y thuộc số tự nhiên chứng minh 7x + 3y chia hết 9 khi và chỉ khi 2x + 6y chia hết 9

Tags

 Cho x y thuộc số tự nhiên chứng minh 7x + 3y chia hết 9 khi và chỉ khi 2x + 6y chia hết 9