Cho p và p + 8 là 2 số nguyên tố lớn hơn 3 Hỏi p+ 100 là số nguyên tố hay hợp số Toán nâng cao lớp 6

Tags

 Cho p và p + 8 là 2 số nguyên tố lớn hơn 3 Hỏi p+ 100 là số nguyên tố hay hợp số Toán nâng cao lớp 6