Hiển thị các bài đăng có nhãn tim x. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tim x. Hiển thị tất cả bài đăng

Tìm x phân số biết 9/2 ( x - 3/4 ) = 25 / 4

Tìm x phân số biết 9/2 ( x - 3/4 ) = 25 / 4

Cách tìm x biết 210 - 5 x ( 2 x X + 10 ) = 110 Toán lớp 2 3 4 5

Cách tìm x biết 210 - 5 x ( 2 x X + 10 ) = 110 Toán lớp 2 3 4 5

Video https://youtu.be/6hEGGYLA1Kk

Thứ tự thực hiện các phép tính tìm x Toán lớp 6 7

 Thứ tự thực hiện các phép tính tìm x Toán lớp 6 7

Video https://youtu.be/aYlQJjRNobY

Tìm x biết 775 - X x 22 = 445

 Tìm x biết 775 - X x 22 = 445

Video https://youtu.be/BJHIztaLOoE

Tìm x biết 1/2 x ( 4/ 9 - X ) = 1/6 Toán lớp 4 5

 Tìm x biết 1/2 x ( 4/ 9 - X ) = 1/6 Toán lớp 4 5

Video https://youtu.be/Iecb-WutNhA

Tìm x biết ( 2x X - 7 ) : 3 = 5 Toán lớp 3 4 5

 Tìm x biết ( 2x X - 7 ) : 3 = 5 Toán lớp 3 4 5

Video https://youtu.be/Z0-f657TP08

Cách tìm x lũy thừa biết ( 17x - 25 ) : 8 + 65 = 9^2

 Cách tìm x lũy thừa biết ( 17x - 25 ) : 8 + 65 = 9^2

Video https://youtu.be/UrRdB4kdyl8