Tìm tập giá trị của hàm số lượng giác 11

 Tìm tập giá trị của hàm số lượng giác 11

Video https://youtu.be/vPGs3HLatPI